9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieSpreektaal | standaardzinnen N-D


In deze rubriek staan standaardzinnen en -uitdrukkingen opgenomen voor alledaagse communicatie.

Ze gaan uit van het Nederlands en zijn qua zoekwoord gerubriceerd op spreekintentie (wat je tot uitdrukking wilt brengen).

 

 

afscheid nemen sich verabschieden
Tot later! Bis später!
Tot ziens! Auf Wiedersehen!
Doei! Tschüs!
Het ga je goed! Mach's gut!
We moeten nu afscheid nemen. Wir müssen uns jetzt verabschieden.

"Fijn weekeinde / mooie vakantie (toegewenst)!"

"Insgelijks".

Schönes Wochenende! / Schöne Ferien!

 

Danke, gleichfalls.

 

 

afspreken verabreden
Waar/Wanneer spreken we af? Wo/Wann treffen wir uns?

Wo/Wann verabreden wir uns?
Ik heb met (hem/haar) afgesproken Ich bin mit (ihm/ihr) verabredet.
afspreken=overeenkomen absprechen, übereinkommen, verabreden
afzien van iets /afwijzen verzichten / ablehnen
Ik zie er van af. Ich verzichte darauf. (negatief)
Ik heb me bedacht. Ich habe es mir anders überlegt.
Dat komt niet in aanmerking. Das kommt nicht infrage (ook: in Frage, vrouwelijk). (4e naamval.  N.B. Het kan dus nooit 'im Frage' zijn)
Om het maar niet te hebben over/Maar afgezien van... Um mal  ganz zu schweigen von....
attent aufmerksam
Dat is heel attent van jou/u. Das ist sehr aufmerksam von dir/Ihnen.
Ik waardeer dat (zeer)! Ich weiß das (sehr) zu schätzen
averechts (umgekehrt, entgegengesetzt, gegenteilig)
Dat werkt averechts.

Der Schuss geht nach hinten los.

Das bewirkt das Gegenteil.

baaldag ----
Ik heb vandaag een baaldag.

Ich mache heute blau.

(ook: krankfeiern, dus ziek melden zonder ziek te zijn, spijbelen)

balen van iets
Ik baal er van. Ich bin sauer. / Das stinkt mir (informeel).
bedoelen (meinen)
Ik bedoel het niet kwaad. Ich meine das nicht böse.
(even goede vrienden) (Nichts für ungut.)
beginnen (anfangen, beginnen)
We gaan beginnen. Wir fangen an. (Wir haben angefangen.)
Jetzt geht's los!
begrijpen (begreifen/verstehen)
Is het duidelijk? Alles klar?
Ik heb het gesnapt. Ich habe es kapiert.
bemoeien
Bemoei je er niet mee! Misch dich nicht ein!
Hij bemoeit zich met alles. Er mischt sich überall ein.
bericht/informatie doorgeven

jemandem Bescheid sagen

jemandem etwas ausrichten

zakelijk: eine Nachricht weiterleiten.

Doe de groeten van mij.

Richte bitte einen schönen Gruß von mir aus.

Geef het alstublieft aan de chauffeur door.

Sagen Sie dem Fahrer bitte Bescheid.

beslissen - besluiten (zie ook: kiezen) (sich)entscheiden/beschließen/sich entschließen

kiezen uit meer dan 1:

Hebt u besloten of u met de bus of de trein gaat?

Haben Sie sich entschieden, ob Sie mit dem Bus oder dem Zug fahren werden?
Hebt u al besloten of u meegaat? Haben Sie beschlossen (ook: sich entschlossen) mitzugehen?
Dat werd zo beslist. Das wurde so entschieden.
Een besluit nemen. (Een plan oppakken.) Etwas beschließen.
betreffen betreffen
Wat mij betreft/aangaat ... Was mich betrifft/angeht ...
Van mij kan/mag het. Von mir aus.
beurt
Wie is aan de beurt? Wer ist an der Reihe?
Wie komt er als volgende aan de beurt? Wer kommt/ist als nächster dran/an die Reihe (+4)?
beterschap
Van harte beterschap.

Gute Besserung.

formeel: Wir wünschen Ihnen baldige Genesung.
bij niezen zegt men tegen degene Gesundheit!
blij froh/sich freuen

Ik ben blij met uw bezoek.

 

Ik verheug me op uw bezoek.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

 

Ich freue mich auf Ihren Besuch)

Ik ben blij je te zien. Ich bin froh/freue mich dich zu sehen.
in blije verwachting in anderen Umständen
cadeau ontvangen
Dat had u niet hoeven doen. Das wäre nicht nötig gewesen.

bevestigen bestätigen
Juist. / Precies. / Dat klopt. Richtig. /Genau. / Das stimmt./ Alles klar!/ In der Tat (, so ist das)!
In elk geval. Auf jeden Fall. (De uitdrukking wordt tegenwoordig vaak als bevestiging gebruikt.)
Daar ben ik zeker van. Da bin ich mir sicher.

condoleren kondolieren
mondeling/schriftelijk: Mein aufrichtiges Beileid (zum Tode ...).
schriftelijk: Ich möchte (Ihnen) mein Beileid (zum Tod Ihres Vaters) aussprechen.
Meine aufrichtige Anteilnahme.
dank
Geen dank. Nichts zu danken. Gern geschehen. Gerne.
Dank je/u wel. Ich danke dir/Ihnen.
Ik waardeer dat zeer! Ich weiß das zu schätzen
dansen
Iemand ten dans vragen. Jemanden zum Tanz auffordern.
Wilt u met me dansen? Darf ich Sie um diesen Tanz bitten?
doen tun/machen
Ik doe veel aan sport. Ich treibe/mache viel Sport.
Ik doe dat graag. Ich mache das gern.
Wat ben je aan het doen? Was machst du gerade?
(Ik vind het best) Je doet maar! (Okay,) Mach nur!
Doe je best! Streng dich an!
Wat ga je vandaag doen? (plannen) Was hast du heute vor?
Wat heb je nu weer gedaan? Was hast du denn jetzt wieder gemacht?
Wat is er hier te doen? (amusement) Was ist hier so los? Was gibt es hier so?
Daar moeten we toch iets aan doen!

Da (dagegen) müssen wir doch was unternehmen!

Daar doe ik niet aan. Dafür habe ich nichts übrig. Das ist nicht mein Ding.
Dat doet me niets. Das lässt mich kalt.

Daar doe je niets aan/tegen.

Daar kun je niets aan/tegen doen.

Da machst du nix.

Da / dagegen kann man nichts machen.

Ik heb met hem te doen. Er tut mir leid.
in de broek doen in die Hose machen

Dat had je niet moeten doen (cadeau ontvangen)

Das wäre nicht nötig gewesen.

(Alles is prima,) doe geen moeite.

Mach dir keine Umstände.

Nur kein Aufwand!

 

druk lebhaft/voll/ (meer op: http://www.uitmuntend.de)
Ik heb het druk. Ich habe viel zu tun.
Ik ben momenteel druk bezig. Ich bin im Moment sehr beschäftigt.
Een druk kind. Ein lebhaftes Kind.
Maak je niet druk. Mach dir keinen Kopf. Reg'dich nicht auf (wind je niet op).
Mens, maak je toch niet zo druk! Mensch, reg'dich ab!
Op deze straat is altijd druk verkeer. Die Straße ist verkehrsreich. Es herrscht hier immer reger Verkehr.
Er was een drukte van belang. Es war schwer was los.
Het was druk in de winkels. Die Läden waren voll.
duidelijk deutlich
Is het duidelijk? Alles klar?
Dat is duidelijk. Alles klar!
eens, het ergens mee ... zijn
Mee eens! Einverstanden!
Ik ben het met jou/u eens. Ich bin ganz deiner/Ihrer Meinung.
We hebben dezelfde mening. We zijn het met elkaar eens. Wir sind uns einig.
feliciteren gratulieren (3e naamval)
Hartelijk gefeliciteerd! Herzlichen Glückwunsch zu(m Geburtstag)!
Ik feliciteer u/jou met ... Ich gratuliere Ihnen/dir zu ...
Alles Gute zu ...
Gratuliere!
gaan (Nooit voor toekomst!)
Hoe gaat het met u/jou? Wie geht es Ihnen/dir?
Het gaat zo. Ganz gut. ('t gaat zo, 'ganz' is hier dus niet: heel (erg goed))
Het ga je goed! Mach's gut!
Ga uw gang. Bitte nach Ihnen.
We gaan op weg. Wir machen uns auf den Weg.
Daar ga ik niet op in. Darauf gehe ich nicht ein.
We gaan verder (les, vergadering). Wir machen weiter.
Gaat u zitten. (Bitte) Setzen Sie sich.
Daar gaan we voor! Das ziehen wir (gnadenlos :) durch!
gaan over

(verantwoordelijk zijn voor)

Wie gaat hierover?

Wer ist dafür zuständig?
Het boek gaat over... Das Buch handelt von...
In het boek gaat het over (een man ...). In diesem Buch geht es um (einen Mann ...).
gaten, in de ... hebben
Ik heb hem in de gaten/door. Ich durchschaue ihn.
Ik houd u in de gaten. Ich behalte Sie im Auge.
gebruiken benutzen/verwenden/gebrauchen
Wat gebruikt u in de koffie? Wie trinken Sie Ihren Kaffee?
Wat wilt u gebruiken (eten/drinken) Was möchten Sie essen/trinken?
Hoe gebruik je dat apparaat? Wie benutzt man das Gerät/den Apparat?
Dat kan ik niet gebruiken. (Daar heb ik niets aan.)

Das kann ich nicht gebrauchen.

(Das nützt mir nichts.)

geven
Dat geeft niet. Das macht nichts.
Dat geeft problemen. Das verursacht/schafft Probleme.

gelijk
gelijk hebben Recht haben.
gelijk (meteen) doen gleich/sofort machen
gelijken (lijken op) sich gleichen/ähneln
gesprek
We zijn in gesprek.

Wir unterhalten uns.

(Onderhandeling: wir sind im Gespräch.)

We moeten eens een goed gesprek hebben. Wir müssen uns mal richtig unterhalten.
goed
Die is goed! Aber Hállo!
Alles is goed. Alles ist in Ordnung. / Alles klar.
genoeg
Zo is het wel genoeg! Jetzt reicht's aber!
Graag gedaan. Gern geschehen./Gerne.
Nichts zu danken, gern geschehen.
groeten doen/overbrengen Grüße überbringen / ausrichten
In een brief, als afsluiting: Liebe Grüße / Herzlichen Gruß (zonder komma!)
Alles Gute, dein/deine (naam briefschrijver)
Breng mijn groeten over aan .../doe de groeten Bitte, grüße (ihn/sie) von mir.
Doe hem/haar/hun de groeten van mij. Richte ihm/ihr/ihnen bitte Grüße von mir aus.
hand, aan de ... zijn
Wat is er aan de hand? Was ist hier los?
Wat is er met jou/u aan de hand? Was ist mit dir/Ihnen los?
hand, bij de ... hebben griffbereit haben
hand, in de ... hebben
We hebben alles in de hand. Wir haben alles im Griff.
hand, voor de ... liggen
Het ligt voor de hand. Es liegt auf der Hand.
hekel
Daar heb ik een hekel aan. Das kann ich nicht ausstehen. / Ich hasse das.
Ik heb een hekel aan hem. Ich kann ihn nicht ausstehen.
helpen helfen (3e naamval)
Kan ik je/u helpen? Kann ich dir/Ihnen helfen/ behilflich sein?
idee, geen ... hebben
Ik heb geen flauw benul. Ich habe keine blasse Ahnung / keinen (blassen) Schimmer.
voorgevoel hebben etwas ahnen

Ahnung haben:

verstand hebben van iets

Sie hat viel Ahnung von Fußball.

interesse/belangstelling
geïnteresseerd zijn in sich interessieren für
belang hebben bij Interesse haben an
jammer
Dat is jammer. Das ist schade.
So ein Pech!
jarig
Ze is jarig. Sie hat Geburtstag.
kiezen
Heeft u al gekozen? (menu, verkiezingen) Haben Sie schon gewählt?
Heeft u een keuze voor iets gemaakt? Haben Sie sich für etwas entschieden?
Een beslissing nemen Haben Sie eine Entscheidung getroffen?
kijken
Even kijken... Mal sehen... (gucken) / Mal überlegen.
kwijt
Ik ben de weg kwijt. (lopend) Ich habe mich verirrt (verlaufen).
Met fiets/auto Ich habe mich verfahren.
Ik ben het boek kwijt (zoek geraakt). Ich habe das Buch verlegt.
leuk schön/lustig/nett
Duits is leuk om te doen. Deutsch macht Spaß.
Dat kan leuk worden! Das kann ja heiter werden!
Leuk dat je gebeld hebt. Nett, dass du angerufen hast.
Dat is niet leuk meer! Da hört der Spaß auf! / Schluss mit lustig!
Leuke spullen! Schöne Sachen!
Wat ben je weer leuk! Du bist mir ja lustig! / witzig.
luisteren
Luister naar me! (gehoorzamen) Hör auf mich!
Luister naar de stilte. Lausche der Stille. (3e naamval)
Naar de vogels luisteren.

Dem Gezwitscher der Vögel lauschen.

lukken gelingen
Het zal wel lukken. Das wird schon klappen.
Het is gelukt. Es hat geklappt.
Es ist gelungen/geglückt.
We krijgen dat voor elkaar. Wir schaffen das. / Das kriegen wir (schon) hin.
Dat levert niets op. Das bringt nichts. / Das hat keinen Zweck.
maken
Hij kan mij niets maken. Er kann mir nichts anhaben.
Ik maak me kwaad/druk. Ich werde böse/Ich rege mich af.
maken, ergens mee te ... hebben
U heeft daar niets mee te maken. Sie haben damit nichts zu tun.
(Dat gaat u niet aan) (Das geht Sie nichts an.)
maken, het er naar ...
Je hebt het er naar gemaakt!

Du hast es nicht anders verdient!

Das geschieht dir recht.

maken, met iemand te ... hebben
Anders krijgt u met mij te maken! Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun!
maken, uit-
Dat maakt niet uit. Das macht nichts.
Wat maakt het uit/wat geeft het ? Je doet er niets tegen, laat maar zitten. Was solls! Ist eh egal.
Ze heeft het uitgemaakt.

Sie hat sich von ihm/ihr getrennt.

Sie hat mit ihm (mit ihr) Schluss gemacht.

makkelijk, gemakkelijk
Dat is makkelijk gezegd. Das ist leicht gesagt./Das sagt sich so leicht.
Dat is makkelijk op te lossen. Das ist einfach zu lösen.
Een gemakkelijke stoel. Ein bequemer Sessel.
menen, mening
Naar mijn mening, volgens mij Meiner Meinung nach / Nach meiner Meinung
Mijns inziens Meines Erachtens
Ik heb dezelfde mening. Ich bin ganz deiner/Ihrer Meinung.
We zijn het eens. Wir sind uns einig.
Dat meen je niet?! Das ist nicht dein Ernst.
Die ga ik eens goed de mening zeggen / de les lezen. Dem werde ich mal gründlich meine Meinung sagen / Bescheid sagen.
Wat vindt u daarvan? Was halten Sie davon?
Hoe vindt u dat? Wie finden Sie das?
Ik vind dat verkeerd. Ich halte das für falsch.
Waar zie je me voor aan? Wofür hältsts du mich?
mis (verkeerd) falsch/daneben
Dat heeft u mis. Das sehen Sie falsch.
Da liegen Sie schief/daneben. (onbeleefd)
missen/mislopen vermissen/verpassen
Ik heb de bus gemist. Ich habe den Bus verpasst.
Mis die reclameactie niet. Verpassen Sie die Werbeaktion nicht.
Je hebt niets gemist. Du hast nichts verpasst.
Ik mis de Spaanse zon. Ich vermisse die spanische Sonne.
Ik mis hem. Er fehlt mir.
moeite die Mühe, sich bemühen, sich anstrengen, die Anstrengung
moeite doen sich anstrengen, sich Mühe geben, sich bemühen
zich in iets verdiepen sich hineinknien
Het is de moeite waard. Es lohnt sich.
financieel: Es rechnet sich.
neerkomen, er op ...
Het komt erop neer, dat ... Es läuft darauf hinaus, dass ...
nodig brauchen, benötigen
Ik heb een fietspomp nodig. Ich brauche eine Fahrradpumpe.
Dat is nodig. Das ist nötig/notwendig.

oké
Oké! Okay!
Alles oké? Alles im grünen Bereich/im Lot?
om het even
Dat kan me niet schelen. Es ist mir egal.
Voor mijn part./Vorruit dan maar. Meinetwegen. /Von mir aus.
ongeluk, per ...
Pardon, dat is per ongeluk gebeurd.

Entschuldigung, das war ein Versehen.

Tut mir leid, das ist versehentlich passiert.


onzin
Dat is flauwekul/onzin! Das ist Quatsch/Unsinn/Blödsinn!
opschieten Beeil dich!
Doe nou! Nun mach schon! / Mach mal hin!
passen passen/anprobieren
Ik wil deze schoenen graag passen. Ich möchte diese Schuhe anprobieren.
Daar pas ik voor. Darauf verzichte ich. / Nein danke!
Dat past bij jou. Das passt zu dir.
bij elkaar passen zueinander passen (+3)
op de kleintjes passen (geld) auf den Pfennig/Cent sehen/achten
op zijn tellen passen auf der Hut sein
Kunt u gepast betalen? Haben Sie es passend?
plezier
Veel plezier! Viel Spaß! / Viel Vergnügen.

rust, rustig aan
Laat me alsjeblieft met rust! Lassen Sie mich bitte in Ruhe!
Rustig aan! Immer mit der Ruhe!
spellen (alfabet)
Hoe spel je dat? Wie schreibt man das?
Kunt u dat voor me spellen? Können Sie das bitte buchstabieren?
de spelling die Rechtschreibung/die Schreibweise
spijt
Het spijt me. Es tut mir leid.
We betreuren (het misverstand) Wir bedauern (das Missverständnis) formeel
Geen spijt hebben. Nichts bereuen.
streek
van streek zijn fassungslos/durcheinander sein
gemene streek die Gemeinheit, ein gemeiner/übler Streich (der)
Mijn maag is van streek. Mein Magen ist verstimmt.

succes
Veel succes! Viel Erfolg!

Tast toe! Greif zu! / Greifen Sie zu!
Bitte, bedienen Sie sich!
trouwen heiraten
Ze trouwen morgen. Sie heiraten morgen.
Ze zijn gisteren getrouwd. Sie haben gestern geheiratet.
Zij zijn twintig jaar getrouwd. Sie sind seit zwanzig Jahren verheiratet.
Het was een mooie bruiloft. Die Hochzeit war schön.
De dominee heeft hen getrouwd. Der Pfarrer hat sie getraut.
tegenvallen
Dat valt me tegen. Das ist enttäuschend. / Das ist dürftig/mager/mangelhaft (gebrekkig).

Ich bin frustriert! / So ein Frust!

uitkomen (passen)
Dat komt me niet uit. Da passt mir nicht.
uitmaken (relatie)
Zij heeft het uitgemaakt. Sie hat mit ihm (mit ihr) Schluss gemacht.
uitnodigen einladen
Wij nodigen jou/u van harte uit. Wir laden dich/Sie herzlich ein.
We willen je/u voor een etentje uitnodigen. Wir möchten dich/Sie zum Essen einladen.
vakantie die Ferien (school), der Urlaub (algemeen en volwassenen, werknemers)
vrije dagen Ferientage
Wij brengen onze vakantie in Duitsland door. Wir verbringen unsere Ferien/unseren Urlaub in Deutschland.
Wij gaan met vakantie. Wir fahren in Urlaub. (in die Ferien fahren: verouderd)
vergissen
Ik heb me vergist. Ich habe mich geirrt.
Dat was een vergissing. Das war ein Versehen / ein Irrtum.
Ik zat er volledig naast Da lag ich (ja) völlig daneben. Spreektaal
verleden
Het is lang geleden

Das ist lange her.

Es ist lange her (, dass es passierte).

Vor langer Zeit (geschah Folgendes).
vervelend, onaangenaam
een vervelende zaak eine leidige, unangenehme Sache
een vervelende kerel ein ekliger Kerl/Typ
Wat vervelend! Wie unangenehm!
vinden, ergens iets van ... (Meinung/Gemschmack)
Wat vind je van het voorstel? Was meinst du zu dem Vorschlag?
Was hältst du davon ?
vinden, het met elkaar sich verstehen - Wir verstehen uns gut.
voldoende
Bedankt, ik heb voldoende Danke, ich habe genug/genügend (in aantallen).
Es reicht (aus) / ist ausreichend. /

Haben wir genug XY? - Ja, es langt.
voor elkaar komen/krijgen (gelingen)
Dat komt voor elkaar. Das geht in Ordnung.
Dat is voor elkaar. Es hat geklappt.
Dat krijgen we wel voor elkaar.

Das kriegen wir schon hin.

Das wird schon werden/klappen.

Wir schaffen das.

vuist, voor de ... weg ins Blaue hinein
wennen
U zult wel gauw wennen. Sie werden sich bald eingewöhnen.
Je zult eraan moeten wennen. Du wirst dich dran gewöhnen müssen.
wensen overbrengen Wünsche überbringen
Prettige feestdagen. Frohe Feiertage.
Prettige Kerst/Pasen. Frohe Weihnachten/Ostern.
Gelukkig nieuwjaar. Frohes Neues Jahr.
Einen guten Rutsch (ins neue Jahr).
weten
Ik weet ervan! Ich weiß Bescheid!
Zeker weten! Da bin ich mir ganz sicher! / Ganz bestimmt!
Dat had ik kunnen weten. Das hätte ich mir denken können.
Ik zou het  niet weten. Keine Ahnung.
woorden
Daar zijn geen woorden voor! (geërgerd) Das spottet jeder Beschreibung!
Ze hebben woorden gehad. Sie haben sich gestritten.
Die woorden zijn voor uw rekening. Das haben Síe gesagt.
zenuwen die Nerven
Dat werkt me op de zenuwen. Das geht mir auf die Nerven. Das nervt.
zielig beklagenswert/bemitleidenswert
Hij heeft de griep. - Ah wat zielig. Er hat die Grippe. - Ach, der Ärmste!
Een zielige aanblik/ vertoning. Ein jämmerlicher/jammervoller Anblick.
Een zielig hoopje. Ein Häufchen Elend.
Ik ben zielig! Ich bin arm dran!
Wat een zielig 'argument'. Was für ein erbärmliches Argument!
zin, (geen) ... hebben
Ik heb zin om iets te doen. Ich habe Lust etwas zu unternehmen.
Ik heb er geen zin in. Ich habe keine Lust (darauf/dazu).
zitten, gaan ... sich (hin)setzen
Ga zitten. Setz dich! Setzen Sie sich!
Neem plaats! Nimm Platz! Nehmen Sie Platz!
Kan ik hier gaan zitten?

Ist dieser Platz/Stuhl frei?

(Kann ich mich hierhin setzen?)

zitten, (overdrachtelijk)
Dat zie ik niet zitten. Da sehe ich schwarz. (Das wird nix. / Daraus wird nichts.)
Laat maar zitten. (tip geven) (Es) ist gut so! / stimmt so.
Laat ook maar zitten! (ben er klaar mee) Lass mal! / Hat sich erledigt (is afgehandeld).
Ik laat het er niet bij zitten! Das nehme ich nicht hin! / Mit mir nicht!

op school zitten

 

in de 2e klas zitten

zur Schule gehen (in de betekenis van 'leerplichtig zijn, de school bezoeken')

In die 2. Klasse gehen.

op een vereniging zitten im Verein sein/spielen
op les zitten Unterricht kriegen/nehmen
Ik zit te denken Mal überlegen. / Ich überleg' gerade.Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß